Oświadczenie o ochronie prywatności Covebo

PRAN jest organizacją międzynarodową należącą do Covebo Group B.V. z siedzibą w Holandii. PRAN i Covebo są wspólnie odpowiedzialne za przetwarzanie danych osobowych w ramach grupy Covebo i wszystkich jej spółek zależnych. Covebo jest odpowiedzialny i szanuje prywatność wszystkich swoich kandydatów, pracowników tymczasowych, stałych pracowników, osób samozatrudnionych, osób kontaktowych zleceniodawców, dostawców i osób odwiedzających stronę internetową. Zapewniamy, że Państwa dane osobowe są traktowane w sposób poufny i są zabezpieczone zgodnie z naszą polityką prywatności, tak aby zaufanie, które nam Państwo pokładają, było zachowane.

Do you prefer to read in English? Please see our privacy statement in English.

W niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności chcielibyśmy Państwu wyjaśnić, jakie dane osobowe od Państwa gromadzimy i zapisujemy, w jakim czasie i w jakim celu. Wyjaśniamy również, komu przekazujemy Państwa dane osobowe i kto je przetwarza. Ponadto przedstawiamy także jasny opis Państwa praw i obowiązków oraz co mogą Państwo zrobić. Prosimy uważnie się z nimi zapoznać.

Kim jesteśmy
PRAN składa się z trzech spółek: PRAN B.V. z siedzibą w Holandii, PRAN Sp. z o.o. z siedzibą w Polsce i PRAN Spain S.L. z siedzibą w Hiszpanii, które są wspólnie należą do Covebo Group B.V. Covebo Group jest częścią House of HR. Covebo Group składa się z wielu przedsiębiorstw działających na terenie Europy i każdego dnia ciężko pracuje nad pomaganiem ludziom w znajdowaniu pracy. Oddelegowujemy ludzi do pracy, pośredniczymy, rekrutujemy i wybieramy oraz staramy się zapewnić naszym kandydatom, pracownikom tymczasowym, stałym pracownikom, osobom prowadzącym działalność na własny rachunek i klientom najlepszą obsługę, jaką możemy zaoferować każdego dnia.

Nasza różnorodność usług jest oferowana i wdrażana przez Covebo Group i wszystkie jej spółki stowarzyszone, w tym PRAN B.V., PRAN Sp. z o.o. i PRAN Spain S.L. (na końcu niniejszej Polityki prywatności znajdą Państwo przegląd powiązanych spółek). Siedziba grupy Covebo i PRAN B.V. mieści się w Nijkerk przy Ambachtsstraat 13, 3861 RH w Holandii i jest zarejestrowana w holenderskiej Izbie Handlowej pod numerem 63558939. PRAN Sp. z o.o. ma swoją siedzibę przy Reymonta 14/63, 45-066 w Opolu w Polsce, a PRAN Spain S.L. mieści się pod adresem: C/ Mantuano 17, 28002 Madrid, Hiszpania.

Co robimy
Gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe, które są niezbędne do świadczenia naszych usług zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zadaniami i zakresem odpowiedzialności określonymi w umowie. Użytkownik może podawać je dobrowolnie, ale w przypadku niektórych danych mamy wynikający z umowy lub prawny obowiązek je zbierać i przetwarzać. Informacje te są wykorzystywane w celu ulepszenia naszych usług, zapewnienia, że nasze usługi najlepiej spełniają Państwa życzenia i oczekiwania oraz w celu spełnienia oczekiwań lub zobowiązań, które mamy wobec naszych klientów, dostawców lub innych osób trzecich.

Jakie dane zbieramy od kandydatów, pracowników tymczasowych i stałych pracowników
Gdy przychodzisz do nas, zbieramy od Ciebie dane niemal natychmiast. Może mieć to miejsce w związku z odwiedzeniem naszej strony internetowej, rejestracją, kontaktem z jednym z naszych oddziałów lub nawet osobistą wizytą w naszym oddziale. Możliwe jest również, że znajdziemy Państwa na publicznych stronach internetowych, na których zamieścili Państwo swoje dane, z których może wynikać, że są Państwo zainteresowani jedną z naszych usług.

Odwiedziny strony internetowej
Gdy odwiedzają Państwo jedną z naszych stron internetowych, natychmiast przetwarzamy Państwa dane. Przetwarzamy Państwa adres IP, lokalizację i rejestrujemy Państwa wizytę na stronie internetowej oraz trasę, którą na niej podążacie. Robimy to w celu optymalizacji i udoskonalenia naszej strony internetowej i jej użytkowania. Dzięki temu strona ta może lepiej spełniać Państwa oczekiwania, a jej obsługa jest uproszczona. Nie przetwarzamy żadnych danych osobowych. Więcej informacji można znaleźć w Regulaminie plików cookies.

Rejestracja
Mogą się Państwo u nas zarejestrować na różne sposoby. Można to zrobić za pośrednictwem jednej z naszych stron internetowych, ale także telefonicznie lub w naszym biurze. Na następujących bezpośrednich stronach internetowych można się zarejestrować:

Oprócz naszych własnych stron internetowych, oferty pracy zamieszczamy również na portalach z ofertami pracy. Jeśli odpowiedzą Państwo na jedno z naszych wakatów, będziemy również przetwarzać Państwa dane.

Gdy rejestrujesz się w naszej bazie, prosimy Cię o wyrażenie zgody na przetwarzanie przez nas Twoich danych. Jeżeli aplikujesz bezpośrednio na określone stanowisko, nie potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie danych na potrzeby tej konkretnej procedury rekrutacji. Przetwarzamy wówczas dane, gdyż zawieramy z Tobą zobowiązanie wynikające z umowy (poprzedzające jej podpisanie).

Podczas rejestracji przetwarzamy następujące dane:

 • imię i nazwisko, adres, miejsce zamieszkania;
 • dane kontaktowe, takie jak adres e-mail i numer telefonu;
 • doświadczenie zawodowe i życiorys (CV);
 • dane dotyczące dostępności;

Jeśli jako kandydat zakwalifikowali się Państwo do pracy w Holandii, za Państwa zgodą będziemy przetwarzać następujące dodatkowe dane:

 • dane dotyczące urodzenia, wieku, płci;
 • zdjęcia i/lub nagrania wideo;
 • szkolenia, staże i kursy;
 • formularze oceny i wyniki wszelkich testów lub zadań;
 • informacje o mobilności, takie jak dostęp do własnego transportu i posiadane prawa jazdy;
 • inne dane, które mają wartość dodaną, aby ocenić, na które stanowisko lub w jakiej firmie są Państwo najbardziej odpowiedni.

Dane wykorzystujemy do następujących celów:

 • móc ocenić, czy byliby Państwo odpowiednim kandydatem na wolne stanowisko pracy w naszej organizacji lub u jednego z naszych klientów;
 • być w stanie proaktywnie przedstawić Państwa jednemu z naszych klientów lub firm, w których mogą być Państwo wartością dodaną i/lub do których mogliby Państwo pasować pod względem wydajności i dostępności;
 • W celu nawiązania i utrzymywania z Tobą kontaktu.
 • W celu stworzenia cyfrowych akt.
 • W celu przeprowadzenia ewentualnego sprawdzenia przed zatrudnieniem.
 • informować Państwa o naszych usługach lub kwestiach związanych z HR, które mogą być dla Państwa interesujące. Może być to w formie biuletynu informacyjnego, wiadomości e-mail z między innymi, ofertami pracy lub informacjami dotyczącymi zatrudnienia. W tym celu potrzebna jest Państwa zgoda, którą można znaleźć na portalu (opt-in).

Po dokonaniu rejestracji będziemy przechowywać Twoje dane maksymalnie przez okres dwóch lat. Po dwóch latach dane te zostaną zanonimizowane, chyba że ponownie wyrazisz zgodę na ich przetwarzanie lub też będziesz bądź zostaniesz u nas zatrudniony(-a).

Praca w Holandii
Od momentu Państwa decyzji o przyjeździe do pracy w Holandii, zaczynamy tworzenie Państwa dokumentacji do celów związanych z kwestiami personalnymi i administracją płac. Od tego momentu będą również przetwarzane następujące dane. Dane te przetwarzamy, by móc zawrzeć z Tobą umowę o pracę.

 • dodatkowe dane osobowe, takie jak narodowość, numer BSN, numer dowodu osobistego oraz, w razie potrzeby, pozwolenie na pracę;
 • dane do wykonania prawidłowego administrowania listami płac;
 • dane dotyczące płatności;
 • inne kwestie, takie jak rejestracje urlopów i nieobecności w pracy;
 • inne informacje istotne z punktu widzenia zarządzania personelem lub kwestii związanych z zasobami ludzkimi, takie jak numery alarmowe, stan cywilny, sytuacja rodzinna odnośnie emerytury;
 • jeśli jest to konieczne dla stanowiska i/lub firmy, w której zamierzają Państwo pracować, mogą być również przetwarzane specjalne dane osobowe, takie jak zaświadczenie o niekaralności lub badanie lekarskie. W takim przypadku poinformujemy Państwa o tym.

Dane wykorzystujemy do następujących celów:

 • wywiązywanie się przez nas z naszych obowiązków w ramach realizacji umowy o pracę z Tobą;
 • być w stanie zrealizować dobre wykonanie administracji listy płac, takie jak przetwarzanie odcinków płac, dokonywanie płatności, ale także dokonywanie przekazów pieniężnych do organów podatkowych, funduszu emerytalnego i innych;
 • utrzymywać z Państwem kontakt w sprawie Państwa dostępności, planowania i oferowania pracy lub innych spraw związanych z pracą;
 • móc przetwarzać kwestie związane z korzystaniem z samochodów w leasingu i ewentualnie zwrotu kosztów paliwa lub zwroty kosztów podróży oraz wszelkie kary związane z ruchem drogowym;
 • przeprowadzać i przetwarzać oceny wyników w pracy i pracowników, a tym samym szukać możliwości rozwoju i szkolenia;
 • zapewnić odpowiednie ubezpieczenia, takie jak ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej osób prawnych oraz ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków;
 • prezentować Państwu oferty, z których mogą Państwo skorzystać, takich jak firmy, z którymi zawarliśmy umowy zbiorowe, i mogą Państwo korzystać z tych umów;
 • przeprowadzać badania na temat satysfakcji i/lub usług naszej organizacji;
 • móc Państwa dobrze nadzorować w przypadku nieobecności w pracy, podczas procesu reintegracji i działań następczych;
 • mieć możliwość zapraszania Państwa na spotkania, wydarzenia lub podobne;

Osoby pochodzące z zagranicy
Jeśli pochodzą Państwo z zagranicy i zamierzają u nas pracować, możemy wtedy zaoferować Państwu dodatkowe usługi oprócz tych, dla których przetwarzamy Państwa dane. W tym przypadku przetwarzamy dane, aby:

 • zorganizować Państwa wyjazd do Holandii;
 • zapewnić Państwu dobre zakwaterowanie w Holandii;
 • poinformować Państwa o kulturze Holandii i związanych z nią ustawach i rozporządzeniach;
 • zaoferować i zapewnić Państwu ubezpieczenia w tym rejestrację i wyrejestrowywanie, opłacanie obowiązkowych składek, takich jak na ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej i ubezpieczenie wypadkowe;
 • zapewnić Państwu środek transportu z miejsca zamieszkania w Holandii do Państwa pracy.

Zakończenie zatrudnienia
Gdy rozwiązujemy stosunek pracy, ciąży na nas obowiązek ustawowy przechowywania Twoich danych przez kolejnych 7 lat. Po tym czasie dane zostaną zanonimizowane.

Jakie dane gromadzimy w przypadku osób samozatrudnionych (ZZP)
Jeżeli odwiedzasz jedną z naszych stron internetowych jako osoba samozatrudniona, będziemy od razu przetwarzać Twoje dane osobowe. Celem uzyskania informacji na ten temat odsyłamy do części „Wizyta na stronie internetowej”, w której jest to opisane.

Rejestracja
Jeżeli chcesz korzystać z naszego pośrednictwa jako osoba samozatrudniona, możesz zarejestrować się na naszej stronie internetowej. Możesz także skontaktować się z nami telefonicznie lub przyjść do jednego z naszych biur.

Podczas rejestracji, po uzyskaniu na to Twojej zgody, przetwarzamy następujące dane:

 • imię i nazwisko, adres, miejsce zamieszkania;
 • dane kontaktowe, takie jak adres e-mail i numer telefonu;
 • dane dotyczące urodzenia, wieku, płci;
 • specjalizacja(-e) i przybliżona stawka godzinowa;
 • informacje o mobilności, takie jak dostęp do własnego transportu i posiadane prawa jazdy;
 • informacja o posiadaniu ważnego certyfikatu VCA i własnych narzędzi.

Dane te wykorzystujemy do następujących celów:

 • aby móc ocenić, czy u któregoś z naszych zleceniodawców czeka na Ciebie odpowiednie zlecenie;
 • aby móc w proaktywny sposób pośredniczyć w zatrudnieniu Cię u jednego z naszych zleceniodawców lub w jednym z przedsiębiorstw, do którego mógłbyś/mogłabyś wnieść dodatkową wartość jako osoba samozatrudniona;
 • celem utrzymywania z Tobą kontaktu na temat Twojej dostępności, oferowania Ci zleceń i w innych powiązanych kwestiach;
 • informować Państwa o naszych usługach lub kwestiach związanych z HR, które mogą być dla Państwa interesujące. Może być to w formie biuletynu informacyjnego, wiadomości e-mail z między innymi, ofertami pracy lub informacjami dotyczącymi zatrudnienia. W tym celu potrzebna jest Państwa zgoda, którą można znaleźć na portalu (opt-in).

Pośrednictwo z naszej strony
Gdy pośredniczymy w zatrudnieniu Cię u jednego z naszych zleceniodawców, będziemy przetwarzać następujące dane osobowe. Dane te przetwarzamy, by móc zawrzeć z Tobą umowę (pośrednictwa) na realizację danego zlecenia.

 • uzupełniające dane osobowe, takie jak narodowość, numer i data ważności dowodu osobistego/paszportu oraz ewentualnie zaświadczenie A1;
 • dane biznesowe, takie jak numer wpisu do rejestru Izby Handlowej, numer VAT, dane płatnicze i pozostałe dane istotne przy realizacji umowy.

Dane te wykorzystujemy do następujących celów:

 • wywiązywanie się przez nas z naszych obowiązków przy realizacji umowy (pośrednictwa) na wykonanie z Tobą zlecenia;
 • aby móc prawidłowo realizować zadania z zakresu administracji, takie jak przetwarzanie i opłacanie Twoich faktur.

Brak zleceń od nas
Gdy kończysz realizację zlecenia za naszym pośrednictwem, ciąży na nas obowiązek ustawowy przechowywania Twoich danych przez kolejnych 7 lat. Po tym czasie Twoje dane zostaną zanonimizowane.

Jakie dane klientów, dostawców i innych partnerów gromadzimy
Jeśli są Państwo naszą osobą kontaktową dla klientów, dostawców  lub innych relacji biznesowych, przetwarzamy Państwa następujące informacje:

 • imię i nazwisko;
 • dane kontaktowe, takie jak e-mail i/lub numer telefonu (najlepiej dane biznesowe);
 • dane dotyczące działalności gospodarczej, takie jak rejestracja w Izbie Handlowej, numer VAT, dane dotyczące płatności i inne dane istotne z punktu widzenia realizacji umowy.

Dane te wykorzystujemy do następujących celów:

 • wywiązywanie się przez nas z naszych obowiązków w ramach realizacji umowy z Tobą;
 • dopasować Państwa kandydaturę do wolnego stanowiska (dopasowanie), które jak najlepiej odpowiada Państwa oczekiwaniom, wymaganiom i możliwościom;
 • Mogą to być newslettery, mailingi z dostępnymi profilami stanowisk lub informacje związane z pracą. Potrzebujemy do tego Twojej wyraźnej zgody.

Koniec współpracy z naszą firmą
W momencie zakończenia współpracy z nami będziemy przechowywali Twoje dane jeszcze przez kolejne dwa lata celem obsługi po zakończeniu współpracy oraz wywiązania się ze zobowiązań wynikających z umowy, chyba że spoczywa na nas obowiązek ustawowy przechowywania Twoich danych przez dłuższy czas.

Komu przekazujemy Państwa dane
Państwa dane traktujemy w sposób ostrożny i poufny. Aby móc zaoferować Państwu nasze usługi, naszym pracownikom zapewnimy wgląd w Państwa dane. Zapewniamy, że tylko ci pracownicy mają wgląd w Państwa dane, dla których jest to ważne odnośnie ich pracy, a jednocześnie dla oferowania Państwu naszych usług lub realizacji umowy.

Udostępniając Państwa dane osobom trzecim, ograniczymy to do minimum lub zgodnie z wymogami ustawowymi.

Podczas pośrednictwa w pracy, będziemy dzielić się Państwa danymi z odpowiednimi klientami i/lub firmami, do których, jak sądzimy, będą Państwo wartość dodaną.

Jeśli pracują Państwo dla naszej organizacji lub dla jednego z naszych klientów w naszym imieniu, jesteśmy wtedy prawnie zobowiązani do przestrzegania umowy i do przeprowadzenia administracji listy płac. W związku z tym przekażemy Państwa dane następującym organizacjom lub organom: organom podatkowym, funduszom emerytalnym, nasi partnerzy z dziedziny oprogramowania oraz, w stosownych przypadkach wnioskodawcom.

W przypadku nieobecności w pracy i nadzoru w czasie tego okresu, poinformowany zostanie także urząd ds. medycyny pracy oraz, w stosownych przypadkach, lekarz medycyny pracy. Z uwagi na prawny obowiązek podejmowania działań następczych i sprawowania nadzoru, przekażemy Państwu informacje dotyczące tych działań. W razie potrzeby Państwa dane przekażemy również do holenderskiego urzędu pracy (UWV), na przykład w przypadku odejścia z pracy w trakcie nieobecności.

Aby jako organizacja wywiązać się ze swoich obowiązków oraz móc monitorować i gwarantować jakość naszej działalności, regularnie przeprowadzane są kontrole przez akredytowane instytucje audytowe i księgowe. Do celów tych kontroli udostępnione będą również Państwa dane, ale tylko w celu zagwarantowania naszej jakości i utrzymania naszych działalności biznesowych na wysokim poziomie.

Jeśli pochodzą Państwo z zagranicy, a my oferujemy i świadczymy dla Państwa inne usługi, podamy również Państwa dane osobom trzecim. Dotyczy to wyłącznie usług, które oferujemy Państwu dodatkowo i na które wyraźnie wyrazili Państwo zgodę. Obejmuje to zapewnienie zakwaterowania, ubezpieczenia i środków transportu.

W celu rozwoju osobistego w formie osobistego prowadzenia, kursów i/lub szkoleń, przekażemy Państwa dane jednostkom szkoleniowym i firmom, które w naszym imieniu są zaangażowane w Państwa rozwój i szkolenia.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w Holandii lub w innym państwie Unii Europejskiej (UE). Przekazywanie danych poza Unię Europejską jest w miarę możliwości ograniczone. Jeżeli jednak będzie to miało miejsce, dane będą przekazywane wyłącznie do krajów zapewniających poziom ochrony danych porównywalny do poziomu w UE.

Może się także zdarzyć, że w rzadkich przypadkach będziemy zobowiązani do ujawnienia Państwa danych. Może mieć to miejsce w drodze nakazu sądowego lub w celu zapewnienia zgodności z innymi bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami. Dołożymy wszelkich starań, aby poinformować Państwa o tym na czas, chyba że z przyczyn prawnych nie będziemy w stanie tego zrobić.

Dodatkowe informacje dotyczące Effect
Administracja w firmie Effect została zlecona do biura administracji. Aby móc prawidłowo wypłacać wasze wynagrodzenie i móc udostępniać was klientom Effect, zostaną wasze dane przekazane tej administracyjnej organizacji. Z wyprzedzeniem pozostaniecie o tym poinformowani.

Bezpieczeństwo i zaufanie
Państwa dane nie będą wykorzystywane w żadnym innym celu, niż wskazany w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności. Opracowaliśmy środki bezpieczeństwa, które zostały wdrożone zarówno na poziomie organizacyjnym, jak i technicznym, aby zapobiec zniszczeniu, utracie, sfałszowaniu, zmianie, nieautoryzowanemu dostępowi lub powiadomieniu osób trzecich o Państwa danych osobowych. Covebo w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie danych osobowych przez osoby trzecie. W przypadku przekazania Państwa danych osobom trzecim, gwarantujemy, że zobowiązują się one do przestrzegania tych samych zasad.

Jakie mają Państwo prawa
Oprócz przetwarzania danych osobowych mają Państwo również pewne dodatkowe prawa jako osoba.

Prawo dostępu do danych i ich poprawiania
W każdej chwili mogą Państwo przeglądać swoje dane i w razie potrzeby je korygować. Za pośrednictwem portalu można przeglądać i zmieniać najważniejsze dane.

Poprawa, usunięcie i ograniczenie
Mają Państwo pełną swobodę dzielenia się wszystkim, czym chcą. Oczywiście mają Państwo również prawo do niepodawania pewnych informacji lub żądania od nas ich poprawienia, uzupełnienia lub usunięcia. Usunięcie Państwa danych może mieć konsekwencje dla usług, które Państwu zapewniamy. Może to spowodować utratę szeregu usług. Ponadto złożenie wniosku o usunięcie danych jest możliwe tylko wtedy, gdy nie mamy prawnego obowiązku przechowywania tych danych. Możemy także ograniczyć dostęp do Państwa informacji naszym pracownikom i osobom trzecim.

Prawo sprzeciwu
Zawsze mogą Państwo poprosić nas, abyśmy z poważnych i uzasadnionych powodów nie przetwarzali danych. W zależności od tego, czy istnieją podstawy prawne do przetwarzania, rozważymy Państwa wniosek i w miarę możliwości spełnimy go. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na bezpośredni marketing, nie potrzeba do tego mieć żadnych powodów i można to w każdej chwili zgłosić.

Prawo do przesyłania danych
Mają Państwo prawo zażądać danych osobowych, które przetwarzaliśmy na Państwa temat w uporządkowany, powszechny i możliwy do odczytu maszynowego sposób i/lub następnie przekazać je innej odpowiedzialnej stronie.

Prawo do wycofania zgody
W każdej chwili mogą Państwo wycofać wszystkie dokonane na podstawie Państwa uprzedniej zgody przetwarzanie danych. Należy pamiętać, że w niektórych przypadkach może to mieć wpływ na oferowane przez nas usługi. Jeżeli wycofasz swoją zgodę, nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania w oparciu o Twoją zgodę przed jej wycofaniem.

Niezadowolenie ze sposobu przetwarzania Twoich danych
Jeżeli jesteś niezadowolony(-a) ze sposobu, w jaki przetwarzamy Twoje dane, prosimy o informację na ten temat. Jeżeli nie uda nam się wspólnie wypracować rozwiązania, możesz złożyć skargę do naszego krajowego organu nadzorczego, tj. holenderskiego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, korzystając z poniższego linku:  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap.

Decyzje zautomatyzowane
Nie podejmujemy decyzji opartych na przetwarzaniu zautomatyzowanym, które mogłyby mieć (istotne) skutki w Twoim przypadku. Dotyczy to decyzji podejmowanych przez programy lub systemy komputerowe, bez pośrednictwa człowieka (np. pracownika Covebo) w tym zakresie.

Zmiany Polityki prywatności
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce prywatności. Na naszej stronie internetowej znajduje się aktualna wersja. Jeżeli nastąpią istotne zmiany w niniejszej Polityce prywatności, wyraźnie poinformujemy o tym na naszej stronie internetowej, zaś nasi pracownicy otrzymają taką informację za pośrednictwem naszego portalu. Zalecamy śledzenie naszej strony internetowej, by regularnie sprawdzać Politykę prywatności, tak abyś dowiedział(a) o ewentualnych zmianach.

Dane kontaktowe
W przypadku pytań, uwag i/lub skarg dotyczących niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności lub realizacji jednego z Państwa praw, mogą się Państwo z nami zawsze skontaktować. Mogą się Państwo oczywiście kontaktować także z Państwa osobą kontaktową w firmie. Mogą się Państwo również skontaktować się z nami drogą mailową: mailprivacy@covebo.nl lub listownie: Ambachtsstraat 13, 3861RH Nijkerk, Holandia, wspominając o Oświadczeniu o prywatności.

Covebo Group
Grupa składa się z kilku podmiotów, znajdujących się zarówno w Holandii, jak i za granicą.

Holding

 • Covebo Group B.V.
 • Covebo Uitzendgroep B.V.
 • Eurojob International Holding B.V.

Holenderskie agencje pracy tymczasowej

 • Covebo Productie en Logistiek B.V.
 • Covebo Techniek B.V.
 • Covebo Bouw B.V.
 • Covebo Zorg B.V.
 • Effect Uitzendbureau B.V.
 • V-NOM Project- & Interimmanagement B.V.
 • Eurojob B.V.
 • Eurojob Arbeidsplaats Bemiddeling B.V.

Rekrutacja

 • FYGI B.V.

Agencje rekrutacyjne

 • Covebo Work Office Sp. Z o.o. (PL)
 • Covebo Poland Z o.o. (PL)
 • Covebo Jobs Sp. Z o.o. (PL)
 • PRAN B.V. (NL)
 • PRAN Sp. Z o.o. (PL)
 • Covebo Recruitment S.L. (SPA)
 • Covebo Recrutare SRL (ROM)
 • Covebo Hungary Ltd. (HU)
 • Eurojob Top Teams for Top Jobs Sp. z.o.o. (PL)

Usługi pomocnicze (takie jak zakwaterowanie)

 • EU Facility Services B.V.
 • Housing & Transport Facilities B.V.

Niniejsza Polityka prywatności została po raz ostatni zmieniona w dniu 15 stycznia 2021 r.